HOTLINE : 080-758-8419

Articles

ก่อนที่จะตกแต่งภายใน

ก่อนที่จะตกแต่งภายใน
 
    1.ลูกค้าควรจะตัดสินใจก่อนว่าจะตกแต่งเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงทั้งหมด
 
    2.ลูกค้าต้องการจะดีไซน์หรือออกแบบเอง หรือ จ้างจะผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการให้
 
    3.ตั้งงบประมาณคร่าวๆ สำหรับการตกแต่ง อาจจะแวะเยี่ยมชมตามห้างสรรพสินค้า ร้านเฟอร์นิเจอร์ เพื่อสำรวจและเปรียบเทียบทั้งคุณภาพ
 
       สินค้า ราคา และรูปแบบ
 
    4.เขียนแผนผังคร่าวๆ ให้กับตำแหน่งของสิ่งของ และเฟอร์นิเจอร์ไว้ ถ้ามีภาพจากเวปไซต์หรือนิตยสาร ก็สามารถเก็บไว้เป็นตัวอย่างที่ลูกค้า
 
       ต้องการได้
 
    5.รูปแบบ และ สิ่งสำคัญที่แสดงความเป็นตัวคุณในห้องนั้นๆ
 
 
 
ประเภทของเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปที่ใช้ไม้เป็นพื้นฐานในการผลิต แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 
    1.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริง ( Solid wood furniture )....คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจาก ไม้ที่ตัดต้นไม้ออกมาเป็นชิ้นๆๆแล้วนำมาประกอบ
 
       กันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทแรกของโลก ( Primitive furniture ) เนื่องจากมีกรรมวิธีที่ผลิตง่ายและไม่ซับซ้อน
 
    2.เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัด หรือ Veneer ( Plywood furniture Or Veneer wood furniture )....คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นจากไม้ที่ผ่าน
 
       การแปรรูปเป็นไม้อัด หรือ Veneer แล้วนำมาติดตั้งบนโครงไม้อีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะนำมาประกอบหรือติดตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ น้ำหนักเบาได้
 
       ผิวที่เป็นเทกเจอร์ไม้จริง แต่เป็นวัสดุกรุโครง ความหนามาตรฐานของไม้อัดอยู่ที่ 4 มิลลิเมตร ไม่สามารถรื้อถอน เปลี่ยนแปลง หรือปรับ
 
       เปลี่ยนมุมได้ รื้อแล้วพัง ถ้าเกิดการเสียหายจากภายใน เช่น ปลวก เชื้อรา หรือ น้ำท่วมจะไม่สามารถแก้ไขได้ ราคาค่อนข้างสูง เพราะต้อง
 
       มาทำงานที่สถานที่ที่จะติดตั้ง และเก็บรายละเอียดสี ที่หน้างานทำได้เฉพาะบ้านที่กำลังสร้างใหม่ ไม่สามารถทำในบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว
 
      เพราะเศษฝุ่นและเศษวัสดุจะค่อนข้างเยอะ
     
     3.เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่ทำจากไม้สังเคราะห์ ( Synthetic wood furniture ) คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำขึ้นจากวัสดุสังเคราะห์จากไม้ เช่น ขี้เลื่อย
 
        หรือ ชานอ้อยอัด โดยผ่านกระบวนการทางเคมีหลายขั้นตอน แล้วจึงนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่น มีชื่อว่าMdf board และ Particle board มีวัสดุ                    
        ปิดผิว เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ประเภทนี้จะมีน้ำหนักเยอะ สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก สะดวก รวดเร็ว จึงนิยมนำมาผลิต
 
         เป็นเฟอร์นิเจอร์ในชนิดต่างๆ ที่พบเห็นทั่วไปในท้องตลาดเช่น เฟอร์นิเจอร์ Knock down เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่า เหมาะแก่งานในห้าง
 
        สรรพสินค้า งานShop งานร้านค้า....ข้อเสีย คือ โดนน้ำและความชื้นไม่ได้ วัสดุปิดผิวเปิดง่ายเมื่อโดนความชื้น  ไม่แข็งแรง ถ้าเคลื่อน
 
        ย้ายหรือรื้อเกิน 2 รอบ จะทำให้คุณภาพต่ำลง ( คือพวกอุปกรณ์ลิ้นชักและ บานเปิด ปิด จะเสียหาย ตรงจุดที่เจาะยึดอุปกรณ์ฟิตติ้ง)